Disclaimer & Privacy

Stichting Cradle to Cradle Bouwgroep (hierna: C2C Bouwgroep) besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.c2cbouwgroep.nl en bijbehorende social media Facebook, Instagram, Pinterest en de bedrijfspagina op LinkedIn, en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan  C2C Bouwgroep niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal C2C Bouwgroep de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site. C2C Bouwgroep spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. C2C Bouwgroep kan echter niet garanderen dat de site www.c2cbouwgroep.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. C2C Bouwgroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site www.c2cbouwgroep.nl en/of gerelateerde pagina's op Twitter en Facebook, of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn informatief en worden op betrouwbaarheid getest. De beheerder van de site kan door derden geplaatste links verwijderen indien ze niet aan deze vereisten voldoen (bv. links voor louter commerciële doeleinden). C2C Bouwgroep beschikt echter niet over een volledige controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. C2C Bouwgroep aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C2C Bouwgroep, en desgevallend de auteur. Het is alleszins niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. C2C Bouwgroep heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de beheerder van deze site, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Website beheer

Deze website wordt beheerd door Stichting C2C Bouwgroep

Privacy (Europese Privacywetgeving AVG)

 • Stichting Cradle to Cradle Bouwgroep (hierna: C2C Bouwgroep), gevestigd aan de Ambachtsweg 9, 4691 SB Tholen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Kees Verweel is de Functionaris Gegevensbescherming van C2C Bouwgroep. Hij is te bereiken via info@c2cbouwgroep.nl
 • C2C Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@c2cbouwgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • C2C Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw inschrijving, betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en om U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • C2C Bouwgroep neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 • C2C Bouwgroep deelt uw persoonsgegevens niet met derden.
 • C2C Bouwgroep gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C2C Bouwgroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@c2cbouwgroep.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. C2C Bouwgroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • C2C Bouwgroep bewaart voor de eigen administratie gegevens verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst in een beveligde database, welke uitsluitend door de eigenaar van C2C Bouwgroep ingezien en gewijzigd kan worden. C2C Bouwgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@c2cbouwgroep.nl  
 • Gegevens verstrekt bij het aanmelden voor de C2C Bouwgroep nieuwsbrief worden niet verstrekt aan derden en worden opgeslagen bij Laposta, waarmee C2C Bouwgroep een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Laposta stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden, en bewaart de gegevens in een beveiligde database. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief van C2C Bouwgroep. 
 • Gegevens opgeslagen bij C2C Bouwgroep worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.

 

Tholen, maart 2019